Köpebrev å Östanfors hammare år 1626

Jag Clas Horn till Kankas och Ingeridts Swäriges Rikes Råd och Landshöfding öfver Uppland, Ståthållare uppå Stockholms och Uppsala slått och Lagman utöfver Carelen och Ingermanland gör härmed allom som närvarande mitt öpna bref nu eller framdeles händer att förekomma, see, läsa eller läsas höra vitterligt och kunnigdt att efter jag för några åhr sedan läth uppå skatteägor uppbyggia en hammarsmedja nedanför Flohammaren kallandes Horns hambar efter sjielfva Jordägandernes uti Tulinge och Tommesbo egen begäran goda Willja och samtyckio efter såsom häradsdombrefvet mig däpå gifvit det vidare uttryckligen förmäler och alldenstund mig besvärligit faller samma hammar uti sitt rätta bruk ved makt hålla som och sig bör, serdeles emedan jag sjelf der när ej bijvånas kan.
Hafver fördenskull af berådt och välbetänkt mood sålldt och upplåtit Hans Kongl. Mai:ts trogne tienare och nu Arrendator utöfver Skinnskattebergslag, ärlig och välachtadt Hans Urbansson bemälte Horns hammar, Stufve Bood och kåhlhus med ett torp straxt der hoos Östanfårs benämdt samt en bod vid Flohammar och en dubbel bod vid Nårrbärckie för säxhundrade Svänske Penningar hvilka bemälte säxhundrade daler jag härmed bekänner mig till nöje och allan fullnadt uti gådt gångbart svänskt myndt undfångit och bekommit hafva alltfördy afhänder jag mig och alla dem som på mine vägne kunna hafva härpå att tahla förbemälte hamber med redskap hus och damb samt tårp och förtalde stufvor och Bodar med all den rättighet jag därtill nu hafver och med rätta hafva bör och allt detta tillägnar förbemälte Hans Urbansson hans hustru och barn och alla deras efterkommande arfvingar för en arflig och evig possission och egendom och skall åftabemälte hamber blifva honom öfverantvardat och till inventerat nästkommande d. 1 Octobris med all sin tillbörliga reedskap, dock mig förbehållit hvad stångjärn, tackjärn, kåhl och annan söndrig redskap der då i förråd finnas kan och mig tillkommer, gifver fördenskull härmed domhafvanden därsammastädes i myndighet detta vår Kiöpe å Ting opläsa och allmänt förkunna, och när det efter lagen lagbudit och lagståndigt är, detta stadigt och fast döma och derpå skötningsbrev gifva, till yttermehr visso af detta så i sanning är hafver jag detta mitt gifna bref med egen hand underskrifvit och med mitt signete försegla låtit.
Actum Stockholm den tjugotredje dagen augusti åhr efter Christi Börd Säxtonhundrade och det tjugonde och sjätte.

CLAS HORN