SLÄKTEN WEGELIN


Vid den Gyllenborgska konkursen blev de stora domänerna skingrade. På konkursauktion den 20 februari 1771 inropades Uttersberg och Skärviken av grosshandlanden Johan Wegelin, vars släkt skulle äga bruket i över hundra år.

I äktenskapet mellan körsnären Anton Wegelin och Elisabeth Sticht föddes den 5 juni 1711 i Riga sonen Johan. Han slog sig ner i Stockholm som körsnär och blev sedan grosshandlare och ryttmästare vid Borgerskapets kavalleri. Han tycks ha varit mycket förmögen.

På auktion inropade Johan Wegelin Uttersberg och Skärviken för 560,400 daler kopparmynt, varav han betalade kontant 314,400 daler och 246,000 erhölls som nytt lån, vilket lån inlöstes redan år 1775. Johan Wegelin ägde sedan tidigare egendomen Marielund i Funbo socken i Uppland samt hus och sockerbruk i Stockholm m m.

Herrskapet Wegelin bodde på Uttersberg omkring tre månader om året – under sommaren och hösten. Bruksrörelsen sköttes av inspektoren Carl Eric Sandmark och efter honom Anders Morén. En annan viktig funktionär på bruket var skogvaktaren Anders Lenström, som tydligen har varit en "allt i allo" . Av anteckningar framgår att han uppbar särskild ersättning för posthämtning hos "Käringen på Bernshammarskrogen", vilken senare legat nära nuvarande landsvägsbron mitt emot Bernshammars herrgård.

Johan Wegelin avled den 10 juni 1788 på Marielund. Han hade varit gift två gånger, först med Anna Öhman och efter hennes död 1762 med Hedvig Hindrichdotter Schmeer, med vilken han hade tre barn, sonen Johan Hindrich samt döttrarna Maria Elisabeth och Hedvig. Den förra blev gift med Majoren vid Västmanlands regemente C J Didron och den senare med Brukspatron J N Tersmeden.

Den 30 september samma år som fadern dog, övertog Johan Hindrich sin mors och sina systrars andelar i Uttersberg, Skärviken och Billsjön för en summa av 20,000 riksdaler och blev därmed ensam ägare.

Johan Hindrich föddes i Stockholm den 21 april 1768. Han blev student i Uppsala år 1784 och disputerade följande år över en avhandling "Om salpetersjuderiinrättningen i Sverige". Den 18 mars 1785 antogs han till auskultant i Bergskollegium. Vid faderns död övertog han sockerbruket vid Stora Badstugatan i Stockholm. Han kallades därför ibland för "Sockerbrukspatron". Han blev ju, som nämnts, ensam ägare till Uttersberg och inköpte sedermera Schisshytte Bruk jämte Rämshyttan. Vidare köpte han Ulfsunda Gård utanför Stockholm och dessutom några hus på Blasieholmen.

Wegelin bodde en lång tid i Stockholm och på Ulfsunda och reste bara tillfälligtvis upp till sina bruk i Bergslagen. På Uttersberg bosatte han sig först på sin ålderdom. Han lär ha fört ett i äktenskapligt hänseende mycket oregelbundet liv. Han gifte sig med sin sista älskarinnna, skådespelerskan Hedvig Charlotta Lagerqvist. Hon avled i Stockholm år 1849 och Wegelin slog sig på allvar ned på Uttersberg.

Brukspatron Johan H Wegelin avled på Uttersberg den 28 februari 1856. Hans boupptecknade förmögenhet uppgick till nära 591 tusen riksdaler.

Dottern Johann Charlotta hade år 1834 blivit gift med baron Carl Fredrik Knut Nieroth. Paret bodde till en början på Schisshyttan, som sköttes av Nieroth, men flyttade efter Wegelins död till Uttersberg.

I mars månad år 1873 sålde Brukspatron Nieroth Uttersberg tilll ett konsortium av bruksägare. Herrgården förbehölls emellertid herrskapet Nieroth under deras livstid, men båda makarna avled i april samma år.

Efter ungefär 100 år gick således Uttersbergs Bruk ur släktens ägo.


[ Startsida | Syfte| Socknar... | Bergshantering | Liten ordlista om...| Uttersberg - Ett industrisamhälle .... | Uttersbergs-litteratur| Släkten Wegelin... | Tillverkn-statistik| Gammal karta...| Dekorer och stämplar| Några bilder....| Järnbruk ....| Herrgårdar...| Lanthandel| Spelmän i...| Ö-fors skola| Uttersbergs Idrottsklubb| Länkar ]
Juni 2004
Olov Darin